Evangélium

DRÁGA VAGY NEKI

Avagy ha valamely asszonynak tíz drachmája van, és egy drachmát elveszt, nem gyújt-e gyertyát, és nem sepri-é ki a házat, és nem keresi-e gondosan, mígnem megtalálja? És ha megtalálta, egybehívja az ő asszonybarátait és szomszédait, mondván: Örüljetek énvelem, mert megtaláltam a drachmát, melyet elvesztettem! Ezenképen mondom nektek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén“ (Lk 15,8-10).

A Lukács 15-ben három olyan példázatot találunk, amelyben a Szentháromság egy Istenről van szó. Az elveszett juh példázata arról szól, hogy az úr Jézus hogyan viszonyul az emberhez. Jézus Krisztus sem nem zsarnok, sem nem szigorú tanítómester, aki mint a farizeusok és az írástudók sok követelményt állít elénk, hanem olyan pásztor, aki vezet, gondunkat viseli és utánunk megy, ha eltévedünk. Utánunk megy, de nem azért, hogy szemrehányásokkal árasszon el és a törvénnyel terheljen. Inkább a vállára szeretne venni, vinni szeretne, szeretetében vissza akar hozni Istenhez. Jézus Krisztus a jó pásztor.

Míg a Lukács 15 első példázata a Fiú munkájáról szól, a második – az elveszett drachma története – a Szent Szellem munkáját állítja elénk. A Szent Szellemet szorgalmas asszonyhoz hasonlítja, aki addig keresi az elveszett pénzdarabot, amíg meg nem találja. Ez az ezüstpénz az úrnál nem kevesebbet, mint téged meg engem jelent.

Hadd mondjam el! Az úr szemében nagyon értékesek vagytok, éppen olyan értékesek, mint az ezüstpénz volt az asszonynak. Ugye, milyen jó hír ez? Becsesek vagyunk az úrnak. Hányszor hallottuk már, hogy Isten előtt mindnyájan bűnösök vagyunk, és ha nem térünk meg, örök kárhozat a sorsunk. Igen, bűnösök vagyunk, de Isten szemében mégis rendkívül becsesek. Kincset jelentünk neki, de ahogy a példázat is mutatja, elveszett kincset.

Mi tesz olyan becsessé Isten előtt? A rendeltetésed!

a) Ki kell Őt ábrázolnod

Ahogy a Szentírás tanítja, Isten a saját képére teremtett. Vagyis Istent kell kiábrázolnod, Ő szeretne kifejezésre jutni általad. Isten kiábrázolása Isten dicsősége. Isten tehát a dicsőségére teremtett. Bár elbuktál – mint minden ember -, Isten azonban nem mond le rólad. „Micsoda az ember mondom -, hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?“ írja a zsoltáríró (Zsoltár 8,5). Sőt Isten emberré lett, hogy megszabadítson a bűnből, és visszafoglalja benned képmását és igazi emberré tegyen, hogy dicsősége magasztalásában részt vehess (Efézus 1,12). Te, az ember, Istent ábrázolhatod ki. Ez a feladatod.

b) Fiává akar fogadni

Isten arra rendelt el, hogy részesülj életéből és természetéből, és fiává tehessen. A Szentírásban azt olvassuk, hogy Isten Fia, Jézus Krisztus az, aki „sok fiakat vezetett a dicsőségbe“ (Zsidók 2,10). Istent nem ábrázolhatod ki vallásos, kegyes viselkedéssel. Isten kiábrázolása teljesen a belső élet, a szív dolga. Csak egyetlen élet és természet tudja Istent kiábrázolni – Jézus Krisztus élete és természete, aki maga is Isten. Az úr Jézus egyszer azt mondta egy jó embernek, hogy mégegyszer (János 3,3.7), vagyis Istentől kell születnie, Isten életét kell megkapnia. „Mivelhogy az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon“ olvassuk máshol (2Péter 1,3-4). Nem csodálatos, hogy részt kaphatsz Isten természetéből? Manapság az emberiség egyre inkább abba az irányba halad, hogy a Sátán természetét ábrázolja ki – mindenütt Istentől való távolságot, hitetlenséget, gyűlöletet, békétlenséget, értelmetlenséget, szenvedélyeket, brutalitást, gyilkosságot stb. látunk. De ha hiszel Isten Fiában, Jézus Krisztusban, új életet kapsz, Isten életét; újonnan születsz és mindezektől megszabadít. A Szent Szellemtől, aki hitedre válaszul beléd költözik, isteni természetet kapsz. Ekkor Isten fiává leszel. Isten sok fiút akar ezen a földön, akik életét és természetét láthatóvá teszik. Nem vallásos embereket keres, akik hagyományaikat, szokásaikat, szertartásaikat és tanításaikat ápolják, hanem sokkal inkább fiakat, akikben egész lénye látható. Isten nem ad vallást és nem akar tőled sem vallást. Az életét és természetét, önmagát adja neked. Olyan Isten, aki szeret, aki önmagát akarja adni, és rajtunk, embereken kívül nincs más teremtmény, akinek önmagát adhatja. Ezért vagy neki becses.

c) Legyél templom

Újabb titok, hogy Isten templomainak kell lennünk: „Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok?“ (1Kor 6,19). Isten benned akar lakni. Isten háza nem a sarki épület, ami mellett torony áll és benne harang. Isten nem templomban, hanem az emberben lakik. Te legyél Isten lakása, mert erre teremtett. Megnyitod magad előtte? Isten benned akar lakni. Mondd el neki: – Uram, lakj bennem! – Isten arra vár, hogy bennünk lakhasson. Sőt vágyakozva vár rá. Isten és az ember összetartoznak. Csak az ember lehet Isten igazi lakhelye, és csak Isten lehet az ember igazi otthona. „Nyugtalan a szívünk, amíg nyugalmat nem talál, Istenem, tebenned“ – mondta Augustinus. Saját tapasztalatomból csak megerősíthetem Augustinus felismerését. A Szentírás még sok mindent elmond arról, miért vagyunk olyan becsesek Istennek, de azt hiszem, a legfontosabbat már így is látjuk.

ISTEN MŰVÉNEK HÁROM PILLÉRE

Mindenki hallott már arról, hogy Isten három személyben egy Isten. De tudod-e, hogy miért? Igaz, hogy ez titok, amit mi emberek sohasem fogunk teljesen megérteni, de Isten valamit kijelentett róla. Miattunk, az ember miatt Szentháromság Isten. A Lukács 15 három példázata az elveszett juhról, az elveszett drachmáról és a tékozló fiúról a három személyben egy Isten művét teszi szemléletessé számunkra: Jézus Krisztus, az Isten Fia kétezer évvel ezelőtt eljött, Ő volt a jó pásztor, aki életét adta a juhokért, a Szent Szellem Isten lakozást vesz a hívőkben, hogy az élet világosságát gyújtsa meg bennük és helyet készítsen, és az Atya Isten a hívőket saját fiaként fogadja be. Most nézzük a második pillért, a Szent Szellemet.

A Szent Szellem hozza el az élet világosságát.

Sokan kérdezik, hogy mi a bűn. Meg tudod határozni, mi a bűn? Nincs is bűn! (gondolod talán) – Sohasem vitatkoztam a bűnről. Ha valaki nem akarja meglátni magában, nem próbálom meggyőzni róla. Ha ugyanis Isten szeretetéből a Szent Szellem beléköltözik, rögtön világosságot gyújt benne, akárcsak az ezüstpénz kereső asszony a házban, és felismeri igazi állapotát.

Ha beköltözünk egy házba, mi az első dolgunk? Természetesen először kitakarítunk és ízlésünk szerint berendezzük, hogy jól érezzük benne magunkat. A Szent Szellem sem tesz másként. Amikor belénk költözik, világosságot gyújt, majd kitakarít és kisöpör, mint a jó háziasszony a saját házát. Egyrészt megtisztít, másrészt megvilágít, mert meg akarja találni benned az ezüstfillért, képmását, és ki akar ábrázolódni benned. Nem szükséges sokat prédikálnom neked a bűnről. Nem kell nagy fáradsággal meggyőzni arról, hogy bűnös vagy. Ha Isten Szelleme beléd költözik, automatikusan világosságot kapsz és felismered valódi állapotodat. Ez egy belső megtapasztalásunk a Szent Szellemmel kapcsolatosan.

Hogyan lehetséges, hogy mi, emberek először nem látjuk a bűnünket? A Szentírás elmondja, hogy ennek egyszerű oka van: sötétség uralkodik bennünk. A sötétben az ember semmit sem lát. Tegyük fel, hogy az a szoba, ahol vagy, nagyon piszkos, de teljes sötétség uralja. Azt hiheted, hogy minden rendben van. Azoknak, akik sötétségben vannak, nincs érzékük a bűnre. Ha valaki azt mondaná neked, hogy barátom, bűnös vagy, és ha el is fogadnád, el is ismernéd, elméleti tudás lenne csak, amíg a Szent Szellem nem ad világosságot Sohasem vezetne igazi, mély bűnbánatra. Sokan minden további nélkül elismerik, hogy nem különösebben jók, sőt bűnösök. Mégis hiányzik belőlük az a tudat, hogy valójában mennyire piszkosak belülről. Az értelmünk tudja, hogy senki sem tökéletes. Isten azonban ennél sokkal többet mond. Bűnösnek nevez minket. De nem látjuk, amit ő lát, és nincs igazán érzékünk állapotunk felmérésére. Isten azonban a Szent Szellem segítségével munkálkodik bennünk. A Szent Szellem ott időz szívünk fölött, míg egy nap megnyitjuk magunkat előtte. Isten szeretete most is, e sorok olvasása közben is munkálkodik benned, hogy nyisd meg magad előtte. Ekkor Isten Szelleme beléd költözik és meggyújtja benned világosságát. Hirtelen felismered minden bűnödet és felfedezed, milyen piszkos vagy belülről. Tudjátok, Istent őszinte szeretet indítja arra, hogy minden szennyet megmutasson bennünk És szeretete vezet el oda is, hogy megvalljuk neki bűneinket, hogy Fiának vére megtisztíthasson. „Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól“ (1János 1,7.9).

SZEMÉLYES BIZONYSÁGTÉTEL

Emlékszem, hogy 1960 nyarán nyertem világosságot az Úrtól. Ekkor gyújtotta fel Szent Szelleme bennem világosságát. Életemben először láttam meg szívem igazi állapotát. Eddig még sohasem ébredtem ennyire tudatára bűneimnek Ugyanakkor öröm töltött el, mert az a bizonyosság élt bennem, hogy Jézus Krisztus vérében bocsánatot kaptam bűneimre és új életet – isteni életet – kaptam. Egyrészt Isten Szelleme világosít meg és megmutatja, mennyi szenny rejtőzik a szívünkben, mennyire tele vagyunk bűnnel, másrészt megtisztítja a szívünket, ahogyan Igéje ígéri:És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket. És adok nektek új szívet és új szellemet adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok nektek hússzívet. És az én szellememet adom belétek, és azt cselekszem, hogyaz én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimetmegőrizzétek és betöltsétek“ (Ezékiel 36,25-27). Isten nemcsak a bűneinktől akar megtisztítani, hanem – mint az idézett Ige utolsó mondata mutatja – Szelleme ugyanakkor szállást készít és bennünk akar lakozni. Ő akar az életünk lenni.

AZ EMBER SZELLEME AZ ÚR
LÁMPÁSA

Az Úrtól való lámpás az embernek szelleme, aki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét“ – olvashatjuk a Példabeszédekben (20,27). Az emberi szellem lámpás. Bár minden embernek van lámpása, de még meg kell gyújtani, hogy világítson. Ezt a Jézus Krisztusban való hit gyújtja meg. Ha megnyitod magad az úr előtt és elmondod neki, hogy be akarod fogadni, Isten Szelleme beköltözik a te szellemedbe és világosságot gyújt. Ha szellemünkben világosság ragyog, ez a Szellem minden belső kamrát, értelmünket, érzelmeinket és akaratunkat is átkutatja. Milyen tisztátalan is a gondolkodásunk! Nem kell különösebben bizonygatnom, mindnyájan ismerjük. Nem sokban különböznek tőle érzelmeink és akaratunk sem. Milyen érzések fogamzanak meg időnként szívünkben, és milyen gyakran döntünk úgy, ahogy tulajdonképpen nem kellene és nem is akarunk! Isten Szent Szelleme minden belső kamrába be akar költözni és otthonává akarja tenni. Nemcsak világosságot akar benned gyújtani, hogy felismerd bűnösségedet, hanem minden bűnödet és minden szennyet el akar távolítani belőled. És miközben lépésről lépésre végzi benned a munkáját, már lakozást is vesz benned, benned él, Ő lesz új életed. Így lesz belőled Isten új fia, aki az Atyát láttatja. Az Atya örömet fog benned találni, és neked is részed lesz az Úr, a benned lakozó Szent Szellem örömében, aki újra megtalálta képmását, ezüstpénzét.

A KERESZTYÉN ÉLET NEM
KÜLSŐSÉG

A keresztény életnek semmi köze a külső viselkedéshez. Kívülről viselkedhetünk nagyon keresztényi módon és közben belül nagyon is ördögiek vagyunk A keresztény élet belső élet, és ehhez neked is szükséged van a Szent Szellem belső megvilágosítására. Nem a viselkedésed a döntő tényező. Ismerek olyan buddhistákat, akik külsőképpen látva jobban viselkednek, mint sok keresztény. Az igazi kereszténység azonban egészen más. Isten Szelleme költözik belénk, és belülről világít meg, bennünk munkálkodik, megtisztít és bennünk lakozásával és életének odaajándékozásával fokozatosan Isten képére formál át.

A SZENT SZELLEM HÁRMAS
MUNKÁJA

Jézus Krisztus mondja: „És az, mikor eljön, megfeddi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében, bűn tekintetében, hogy nem hisznek énbennem, és igazság tekintetében, hogy én az én Atyámhoz megyek, és többé nem láttok engem, ítélet tekintetében pedig, hogy e világnak fejedelme megítéltetett“ (János 16,8-11).

Ezen a világon három csoport létezik: először is az ember, másodszor Isten Krisztusban, harmadszor pedig a Sátán, a világ fejedelme. Az ember, akit Isten eredetileg magának teremtett, a Sátán csábítására bűnbe esett Isten azonban Jézus Krisztusban emberi alakban jött el, hogy megszabadítson, amikor minden velünk szemben felállított jogos követelményt kielégített. Az eredeti bűn, ami az ember vesztét okozta, az, hogy az ember nem hisz Jézus Krisztusban, Isten Fiában. Aki nem hisz benne, nem azonosul vele, mikoris nem nyitja meg magát előtte és nem fogadja be, az örökre elveszett. Minden ember bűnben születik, úgyhogy mindenkire a kárhozat vár. Aki hisz Jézus Krisztusban, bűnbocsánatot és örök életet kap. Aki nem hisz, a világ fejedelmével, a Sátánnal, a bűn szerzőjével kapja meg ítéletét, akire Isten ítélete vár. Isten Fia azonban minden bűnödet magára vette, érted szenvedett a kereszten és megfizette a bűnöd árát. Csak el kell fogadnod. Jézus Krisztus, az igaz, halt meg, a nem igazakért. Igazságának bizonyítékául Isten feltámasztotta a halálból és jobbjára emelte. Jézus Krisztus Isten előtt igazakká tett minket. Hitben ezért igazulsz meg Isten előtt, leszel szabad és szabadulsz meg a bűnből, és nem vár rád örök ítélet.

Kedves Barátom, ha Isten Szelleme most szól hozzád és megnyitja a szemedet, választanod kell. Vagy Isten igazságát választod Krisztusban, vagy Isten Sátán fölött kimondott örök ítéletét. Ha nem hiszel Jézus Krisztusban, a bűnben a Sátánnal együtt az ítélet vár rád és vele együtt szenvedsz örök halált Ha azonban hitben befogadod Isten Fiát, igazsága rögtön megszabadít. Ekkor a Szent Szellem megnyitja a szemedet és rávilágít a bűnödre, Krisztus igazságára és az ítéletre, amelyet Isten végrehajt a Sátánon.

A SZENT SZELLEM MUNKÁJA
SZEMÉLYES TAPASZTALAT

Ehhez még néhány gondolatot szeretnék hozzáfűzni.

Amit Krisztus elvégzett a kereszten, objektív tény, amit Isten hit által korlátlanul nekünk tulajdonít. A Szent Szellem munkája azonban szubjektív, mert bennünk megy végbe. Ahogy a jó pásztor elhagyja otthonát és az elveszett bárány keresésére indul, úgy hagyta el Krisztus is az Atya dicsőségét, hogy eljöjjön erre a világra és mindnyájunkért meghaljon. A második példázatban azonban egy asszonyt látunk, aki a házban lakik. Tevékenysége a ház belsejében folyik, a lakásban. Isten Szelleme téged az ő otthonává akar tenni. Krisztus Szellemében benned akar lakozni, és ennek személyes tapasztalatnak kell lennie az életedben.

Milyen csodálatos, hogy Isten így munkálkodik! Bárcsak megnyílna a szemünk arra, kicsoda Isten és mit akar bennünk, emberekben elvégezni – biztos vagyok benne, hogy teljesen rábíznánk magunkat. Ennek semmi köze a valláshoz, a viselkedéshez vagy bármilyen külsőséghez. Itt nem önmagunk megszenteléséről van szó, hanem arról, hogy Isten Szelleme belénk költözik és mindent elvégez bennünk. Isten nem erőfeszítést vár tőlünk vagy valamilyen nagy teljesítményt. Csak nyisd meg magad elötte! Mondd el neki, hogy úr Jézus, befogadlak! Úr Jézus, köszönöm, hogy Szent Szellemed az enyém is akar lenni, és köszönöm, hogy Szent Szellemed bennem akar lakni. Szent Szellemed költözzön belém és készítsen bennem lakhelyet!

J.S.

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner